ماجرای کامل توبیخ مجری و عوامل برنامه جنجالی من و شمادیدگاهتان را بنویسید