خیر فوری ، شلیک موشک از کرمانشاه به بوکمال سوریه توسط سپاه

خیر فوری ، شلیک موشک از کرمانشاه به بوکمال سوریه توسط سپاهدیدگاهتان را بنویسید