وزیر بهداشت در اهواز و توهین به دانشجویان شما تکفیری هستید

وزیر بهداشت در اهواز و توهین به دانشجویان شما تکفیری هستیددیدگاهتان را بنویسید